top of page
מזבח חדש

מזבח חדש

88.00 ₪מחיר

בשיאו של המסע ממצרים אל ארץ ישראל, עם ישראל מקים משכן לשכינה, ו"כבוד ה' מלא את המשכן". מיד לאחר מכן ה' קורא אל משה ומוסר לו את הכתוב בספר ויקרא, שדרכו אנו לומדים את עבודת המקדש שמטרתה להביא לקרבת אלוקים.

אבל איך זריקת דם, חיתוך איברים, תגלחת מצורע, דיני פיגול וסוגים של טומאות – קשורים לקרבת אלוקים? ומה מהם שייך אלינו כיום?

"מזבח חדש" נכתב מתוך אמונה שיש עבודת נפש עמוקה דווקא בתוך ספר ויקרא. הקדוש ברוך הוא ציווה לבנות את המקדש כדי לעבוד אותו, והדריך אותנו שהקרבת "עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי" היא דרך עבודתו. אין זה עניין טכני בלבד אלא עולם תוכן מלא משמעות נפשית ורוחנית.
כן, דווקא בתוך הדברים הכי גופניים – דם, בשר, שערות, שחיטה, טומאה וטהרה – שם עבודת ה' נמצאת, ובצורה מפורטת. כל קרבן פורט על תו אחר במיתרים שבנפש, ולכל פעולה יש תפקיד בעבודת ה'.

הספר הערוך לפניכם הוא צירוף של עבודה ממושכת על תוכני עבודת הקרבנות, ושיעורים שנמסרו במסגרות שונות לקהל הרחב. הנושאים העמוקים של הקרבנות מוגשים בבהירות אל לבם ודעתם של הקוראים באשר הם. הספר מבוסס על לימוד שיטתי של הנושאים המדוברים – בגמרא, בראשונים, במפרשי התורה, בזוהר, בחסידות ובספרי קבלה.

הרב צבי יהודה דרור – בוגר ישיבת מרכז הרב, ישיבת כרמיאל וישיבת הר עציון, ר"מ בישיבת ההסדר בעפולה ומחבר הספר "סימן סיבה והבדלה".

bottom of page