top of page
בית הבחירה – ספר לימוד הלכות מבנה המקדש

בית הבחירה – ספר לימוד הלכות מבנה המקדש

99.00 ₪מחיר

אמר לו הקב " ה ליחזקאל : ובשביל שבני נתונים בגולה יהא בנין ביתי בטל ? אמר לו הקב " ה : גדול קרייתה בתורה כבנינה . לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבנין הבית " ( תנחומא צו פרק יד ) בספר זה חברו יחדיו ' מטה משיח ' ו ' מכון המקדש ' , מתוך מגמה לאפשר לציבור הרחב לעסוק בהלכות המקדש ובניינו בהרחבת הדעת . אבן היסוד של ספר זה הינן הלכות בית הבחירה ' להרמב " ם , המהוות משנה סדורה בהלכות המקדש . להן הוספנו גם את משניות מסכת מידות ואת פרקי הנביא יחזקאל המתארים את המקדש העתיד לבא . הבאור השווה לכל נפש , התמונות מרהיבות העין , ופניני תורתו של הרבי משתלבים יחדיו ומעניקים ללומד אפשרות להכנס לעולמו המופלא של המקדש .

bottom of page