top of page
צמחי המקרא

צמחי המקרא

99.00 ₪מחיר

בתנ " ך נזכרים כמאה שמות צמחים ובספרות הפרשנית לדורותיה הציעו לביאורם שלל זיהויים . חיבור זה סוקר את תולדות זיהוי צמחי המקרא , ועומד על דרכה של שיטת הזיהוי המסורתית לעומת שיטת הזיהוי המדעית . דיון נרחב מוקדש להצגת העקרונות והנחות היסוד שבתחום מחקר זה , כליו ומגבלותיו . בחיבור זה אנו מבקשים להתוות דרך מתודולוגית חדשה שתבחן את זיהוי צמחי התנ " ך בהתאם לאיכותם ; בין זיהויים מוחלטים , להצעות זיהוי סבירות ומסופקות יותר , ובין שמות שהם ספק צמחים או שלא ניתן לזהותם כלל . לצד כלי המחקר שעומדים לרשות החוקר , כמו ניתוח טקסטואלי , בלשנות משווה , בוטניקה ארכיאולוגית , אתנובוטניקה ועוד , אנו מציעים להעניק ל ' מסורת הזיהוי הרציפה כמדד בעל המשקל הסגולי הגבוה ביותר בקביעת רמת הזיהוי ואמינותו . זה מחקר רב - תחומי שעשוי להעניק מימד חדש לבחינה ריאלית של נוף צמחיית הבר , האקולוגיה של הצומח , והתרבות החקלאית בתקופת המקרא . פרופ ' זהר עמר הוא חוקר ומרצה במחלקה ללימודי ארץ - ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר - אילן . תחומי מחקריו הם הטבע במקורות ישראל , תולדות הרפואה והראליה של ארץ - ישראל בעת העתיקה . פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומים אלה .

 

כריכה רכה

288 עמודים

bottom of page