top of page
כלי הקודש--בתורה בהלכה ובאגדה

כלי הקודש--בתורה בהלכה ובאגדה

59.00 ₪מחיר

כולל פרשיות תרומה תצוה על הסדר ביאורים והוספות

ביאור כלי הקודש ובגדי כהונה סביב פרשיות התורה ומקורות חז״ל

עם תמונות מרהיבות מאירות עיניים של בית המקדש תבנית המשכן, הכלים, והבגדים

חיבר וערך על ידי הרב אוריאל כהן ממכון ״כלי המקדש״

155 עמודים

bottom of page