top of page
הקדמת הרמב״ם לסדר קדשים

הקדמת הרמב״ם לסדר קדשים

50.00 ₪מחיר

כולל מקורות וביאורים משא ומתן בדברי הרמב"ם עם פיסוק וחלוקה לסעיפים : 73 עמודים הקדמה לזבחים מחולקת לעשרה סעיפים הסעיפים : מיני בעלי חיים וסוגי הקרבנות \ הגדרת סוגי בעלי החיים \ קרבנות ציבור \ המחייבים של קרבן יחיד \ קרבנות יחיד הבאים על עבירה \ קרבנות יחיד במצב מסוים \ קרבנות יחיד במצב מסוים בממונו \ קרבנות יחיד בהגיע זמן מסוים \ קרבנות יחיד שמחייב את עצמו \ קרבנות ציבור שאין קבוע להן זמן \ קרבנות יחיד שאין קבוע להן זמן \ סיכום ההבדלים בקרבנות ציבור ויחיד \ דינים כלליים בקרבנות הקדמה למנחות מחולקות לשבעה סעיפים הסעיפים : המנחות נחלקות לשתיים \ קרבנות החייבים במנחת נסכים \ שיעור הנסכים \ יוצא מן הכלל בחיוב נסכים \ מנחות ציבור \ חמשת חלקי מנחת יחיד \ שיעור העשרון מהדיר : הרב שלמה בן הגר"א פלדמן שליט"א

bottom of page