בשערי המקדש

69.00 ₪מחיר

תוכן העניינים:
השער הראשון--בית המקדש

השער השני--מושגים בקדשים

השער השלישי--סדר הקרבת שמונה קרבנות 

מפתח ערכים

 

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל