top of page
אורו של מקדש

אורו של מקדש

69.00 ₪מחיר

עולם מחשבה של המקדש

״יודע כי הסיפור בענין המשכן וכליו, והחקירה בתכונת בתכונת צורותיו ומובאיו ושיעור אורכן ורוחבן וקומתן, אעפ"י שאין בית המקדש קיים מצוה גדולה היא, עד שמים יגיע שכרה... שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם ונשתדל להבין פשוטן ונגליהם, על אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם להשכיל אחד מרמזיהם"." (רבנו בחיי, סוף פרשת ויקהל)
 
עולם המקדש הינו עולם מופלא, הטומן בחובו עושר מחשבתי עצום. המקדש הינו בבחינת "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"- העולם המחשבתי והמעשי משתלבים בו יחדיו באופן מופלא, ומזיגתם המשותפת מבטאת את הדרו של המקדש. עולמו של המקדש הינו השורש לעולמה הפנימי של התורה, ובכוח אורו מתגלה פנימיות תורתנו במלא הדרה.
 
מטרת סדרת ספרי 'אורו של מקדש' היא לבאר בשפה השווה לכל נפש את יסודות עולמו הפנימי של המקדש, וזאת מתוך חיבורם לעולם המעשה. הספר מיועד לכל החפץ להתוודע אל עושרו הפנימי של המקדש, ולהעמיק את הידע שלו בנושאי המקדש ועבודתו

bottom of page