top of page
אוצר ארץ ישראל – שערי ארץ ישראל

אוצר ארץ ישראל – שערי ארץ ישראל

75.00 ₪מחיר

שערי ארץ ישראל

מאת הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

ספר שלישי בסדרה של 6 כרכים החוקרת לעומק את גבולות ארץ ישראל ומביא הוכחות חותכות ממקורות חז"ל לשיטת הרמב"ם שקובע שגבולות ארץ ישראל הן לפי ברית בין הבתרים. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ומפות להמחשה.

הסדרה מכילה שש שערים (כרכים) שעניינם יסודות וחקר, ארץ וחוצות, שערי ארץ ישראל, שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות, ארץ ישראל למצוותיה, ועבר הירדן - טרקלין של מלך. 

הפרקים בשער (כרך) השלישי:

מצוות ירושה וישיבה - האם נכללים במנין המצות?
אבחון מצוה שיש בה "הקדמה" ו"תכלית" - כיצד?
דוגמאות למצוות שיש בהן "הקדמה" ו"תכלית".
ירושה וישיבה - "הקדמה" למצוות התלויות בארץ.
מצוות כיבוש ארץ ישראל - "הקדמה" לביעור עבודה זרה.
כיבוש ארץ ישראל  - "הקדמה" למצוות כיבוש בחוץ לארץ.
הרמב"ם: כיבוש אדמת הארץ - מצות עשה לדורות
חמשת היסודות במבצע "ירושה וישיכה:.
הרמב"ם: כיבוש ארץ ישראל - ב"ירושה שלישית".

161 עמודים

bottom of page